Klik op de banner voor onze nieuwe poster.

Doelstelling Stichting AGNI
Doelstelling van de stichting is het ondersteunen van projecten in India op het gebied van onderwijs gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid en bestrijding van de hedendaagse slavernij.

Beleidsplan Stichting AGNI:
Teneinde de doelstellingen in de komende drie jaren te bereiken, hanteert Stichting AGNI het volgende beleidsplan vanaf 01.07.2017:
Alvorens tot ondersteuning van een project wordt besloten, gaat een bestuurslid persoonlijk (op eigen kosten) naar India om het te beoordelen. Er is regelmatig contact met de Indiase zusterstichting Bandhua Mukti Morcha en, zo mogelijk en gewenst, met de overheid. In de zeer arme deelstaat Madhya Pradesh, waar de stichting reeds vanaf 2004 werkzaam is ten bate van uit hedendaagse slavernij bevrijde mensen van de stam der Sahariya's, is door de jaren heen goed contact opgebouwd met lokale mensen en instanties.

Ambitie, missie en visie.
Onze missie is het verbeteren van de socio-economische, onderwijs- en gezondheidssituatie van de bevolking en het proberen te bewerkstelligen van een verandering van de mentaliteit bij bestuurders, die zich te weinig inzetten voor de kasteloze stammenbevolking in het gebied. Dit proberen wij te bewerkstelligen door de projecten, gesprekken met de lokale overheid en door in onze houding betrokkenheid te tonen aan de bevolking. De eigenlijke ambitie van de Stichting is de projecten uiteindelijk te laten overnemen door de Indiase overheid.

Werkwijze
De projecten zijn in principe kleinschalig, zodat er geen overheadkosten zijn. Monitoring is noodzakelijk en geschiedt op eigen kosten door bestuursleden. Ook bij onaangekondigde bezoeken bleken de projecten naar verwachting te functioneren. Een vertegenwoordiger van de zusterstichting BMM controleert de projecten enige malen per jaar en zendt rapportage, veelal met foto's en statistische gegevens. Er is zeer regelmatig contact met de voorzitter van de zusterstichting BMM, Swami Agnivesh te New Delhi.

In Banshkhedi, district Shivpuri, Madhya Pradesh financiert Stichting AGNI het door haar gestichte Maharishi Dayananda Health Centre. De oorspronkelijke doelstelling om het Maharishi Dayananda Health Centre te Banshkhedi, district Shivpuri, M. P., door de Indiase overheid te laten overnemen, wordt nagestreefd door het onderhouden van contact met de Chief Medical Health Officer te Shivpuri, M. P. Eveneens wordt door contact met deze functionaris en met specialisten van het Hospital te Shivpuri ernaar gestreefd de kwaliteit van de zorg in de regio te verbeteren, door onder andere aan te dringen op de organisatie van zgn. Health Camps. Deze hebben plaatsgevonden. De overheid is betrokken bij de verstrekking van medicijnen en bij training van personeel, hetgeen gecontinueerd zal worden.
Een probleem is dat de CMHO ieder jaar vervangen wordt en dat onze motiverende gesprekken dus ieder jaar opnieuw gevoerd moeten worden, waarbij het succes afhankelijk is van de welwillendheid van de op dat moment functionerende CMHO. Om deze reden is het bestuur er tot nu toe niet geslaagd het doel van overname van het project door de Indiase gezondheidszorg te verwezenlijken. Bovendien is het moeilijk gebleken een eenmaal door ons aangestelde arts in het Health Centre tevreden te houden door het salaris, dat lager is dan bij een officiele positie in de stad.
Tevens is gebleken dat het moeilijk is de Nederlandse standaard te handhaven ten aanzien van de kwaliteit van het Health Centre.

De school te Kanchanpura, district Guna, M.P., eveneens gesticht en gefinancierd door Stichting AGNI, wordt gecontroleerd en zo nodig voorzien van lesmateriaal en de textielopleiding voor de vrouwen wordt, indien nodig, voorzien van extra werkmateriaal. Ook hier wordt ieder jaar door de stichting en ieder kwartaal door BMM een controlebezoek gebracht. De resultaten worden gerapporteerd. Doordat de onderwijzer en zijn assistente zeer betrokken zijn bij hun werk en de onderwijzer bovendien goed opgeleid is en uitstekend lesgeeft, is de dit project succesvol te noemen. De ouders, voormalige slaven, zijn tevreden en doordrongen van het belang van goed onderwijs voor hun kinderen. Zij voelen zich gesteund door Stichting AGNI en communiceren zonder reserve met de bezoekende bestuursleden.

Fondsenwerving.
Om de benodigde financiŽle middelen bijeen te brengen wordt actief aan fondsenwerving gedaan. Eenmaal per jaar wordt een nieuwsbrief, met foto's en met financieel overzicht, aan de sponsoren toegezonden. Er is geen beloning in welke vorm dan ook, voor de bestuursleden.


Resultaat tot nu toe:

 • Het plaatsen van een dak op een weeshuis te Madras, India en het doneren van geld voor voeding en leermateriaal aldaar;
 • Donatie aan een Hinduschool te Jemen voor leermateriaal;
 • Donatie en immateriŽle ondersteuning voor een oogarts te Anand, India;
 • Donatie na de aardbeving van 2001 voor herbouw van het dorp Kuran, India;
 • Donaties van stipendia, raw materiaal en werktuigen voor enige opleidings- en werkgelegenheidsprojecten;
 • Opening in 2005 van een basisschool te Kanchanpuram, India;
 • Opening in 2006 van een medische post in Banshkhedi, India;
 • Donatie aan Udayan Care te New Delhi, India ter bevordering van de levenssituatie van gehandicapte meisjes.

Overige resultaten

 • Gedurende enige jaren zijn donaties gedaan voor de schoolmaaltijden van kinderen uit 
  sloppenwijken van New Delhi, die uit kinderarbeid bevrijd waren.
 • In de deelstaat Madhya Pradesh, district Shivpuri is vanaf 2002 door middel van financiŽle ondersteuning en stimulering bijgedragen aan gezondheidszorg, school- en beroepsopleidingen en werkgelegenheidsprojecten voor mensen uit de stam der Sahariya’s, die uit hedendaagse slavernij en kinderarbeid bevrijd zijn.
 • In het district Guna, eveneens in Madhya Pradesh, is in 2004 middels brieven en videofilms aan de President van India en de verantwoordelijke ministers aandacht gevraagd voor de zeer ernstige situatie (extreme ondervoeding, doden door honger, ziekte) in de dorpen aldaar, met gunstig resultaat in die zin, dat de ondervoeding verminderd is en er waterpompen zijn. De stichting houdt zich nog steeds met deze gebieden bezig (zie: lopende projecten).
 

copyright 2013 - Stichting AGNI