Financiën


Stichting AGNI Jaarrekening 2021

Balansdatum: 31-12-2021

Activa 2020 2021
Liquide middelen 1901 1341
  
Totaal 1901 1341
 
Passiva
 
2020
 
2021
Bestemmingsreserve 1901 1341
  
Totaal19011341
Baten  
Giften/ donaties van particulieren  2000
Overige giften  1000
Lasten 
Verstrekte subsidies en giften  3000
Financiële lasten  253
Overige lasten307
Som van de lasten3560
Saldo van baten en lasten-560Toelichting: De bedragen luiden in Euro’s. Eventuele saldi in Rupees zijn omgerekend naar Euro’s.